หลักสูตรเฉพาะ

หน้าหลัก /

หลักสูตรเฉพาะ

Course categories
Free

Article : คนต่าง GEN ทำงานต่างกัน ถ้าองค์กรมีคนทั้ง 5 GEN ปรับตัวอย่างไรดี?

Free

Article : อนุรักษ์พลังงาน DBP Energy : Save The World

Free

Article : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

Free

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Free

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Free

Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง

Free

ความรู้ผลิตภัณฑ์