DBP Energy News 6 สิ่งที่ทุกคนต้องรู้!

DBP Energy News 6 สิ่งที่ทุกคนต้องรู้!

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำทีมโดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ร่วมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน