หลักสูตรตามแผนฝึกอบรมประจำปี

หน้าหลัก /

หลักสูตรตามแผนฝึกอบรมประจำปี

Course categories
Free

คาร์บอนทั่วไป หรือ Carbon Knowledge Management

Free

Article : สัมภาษณ์งานคนรุ่นใหม่ยังไง…ให้อยู่หมัด

Free

เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเข้าทำงาน

Free

Article : คนต่าง GEN ทำงานต่างกัน ถ้าองค์กรมีคนทั้ง 5 GEN ปรับตัวอย่างไรดี?

Free

Article : อนุรักษ์พลังงาน DBP Energy : Save The World

Free

Article : การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

Free

เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก

Free

นโยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของบริษัทฯ

Free

จัดการปัญหาคอขวด BOTTLENECKS ให้งานกระจาย ไม่กระจุก

Free

เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Proactive Change Management)

Free

เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS MATRIX

Free

การคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้นำและผู้บริหาร

Free

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

Free

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Free

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

« » page 1 / 5