*** HOT NEWS *** ระวัง Heat stroke ภัยที่มากับฤดูร้อน!!!

*** HOT NEWS *** ระวัง Heat stroke ภัยที่มากับฤดูร้อน!!!

ระมัดระวังโรคลมแดด อันตรายจากอากาศร้อน ให้พนักงานทุกท่านสังเกตอาการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  และควรรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ด้วยความปราถนาดีจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน