Course Feedback

ข้อคำถาม แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม TU Next

(ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด)

ด้านเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้

1. ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้
2. หลังจากได้รับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ด้านวิทยากร

1. การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
3. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
4. การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย

ด้านการจัดการ

1. ระบบใช้งานง่าย สะดวก
2. ความพึงพอใจโดยรวมของการอบรมครั้งนี้
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ข้อคำถามแบบสอบถาม survey หลักสูตรที่สนใจ (ก่อนออกใบประกาศ)

Admin Area